Czym jest federacja zarządzania tożsamością

  • Federacyjne Zarządzanie Tożsamością jest procesem, w którym dostawca usługi świadczonej drogą elektroniczną (zwany dalej Dostawcą Usługi) ufa innemu podmiotowi (zwanemu Dostawcą Tożsamości) w zakresie zweryfikowania tożsamości i uprawnień użytkownika końcowego. Dostawca Tożsamości ufa Dostawcy Usługi w zakresie procedur przetwarzania danych osobowych niezbędnych do świadczenia usługi, które to dane są dostarczane przez Dostawcę Tożsamości w procesie uwierzytelnia i autoryzacji użytkownika.
  • Zaufanie między Dostawcą Tożsamości a Dostawcą Usługi jest oparte o dwustronne umowy lub inne procedury i ustalenia zastępujące takie umowy.
  • Proces uwierzytelnienia jest chroniony za pomocą parametrów zawartych w opisach technicznych Dostawcy Usługi i Dostawcy Tożsamości (tzw. metadanych).
  • Celem tworzenia Federacji Zarządzania Tożsamością jest uproszczenie i zunifikowanie procedur tworzenia umów dwustronnych oraz dostarczenie bezpiecznego źródła metadanych. Federacje Zarządzania Tożsamością mogą zawierać porozumienia o współpracy z innymi Federacjami tworząc konfederacje.
  • Usługa Federacji PIONIER.Id polega na dostarczaniu procedur i środków technicznych niezbędnych do zapewnienia sprawnej współpracy członków i partnerów federacji PIONIER.Id w celu ułatwienia członkom federacji uwierzytelnionego i autoryzowanego dostępu do usług. Usługa Federacji PIONIER.Id jest kierowana w pierwszej kolejności do podmiotów należących do sektora badań i edukacji.
  • Federacja PIONIER.Id jest wspólnym działaniem członków Konsorcjum PIONIER.
  • Federacja PIONIER.Id jest członkiem konfederacji eduGAIN dzięki czemu użytkownicy PIONIER mają dostęp do usług oferowanych przez inne stowarzyszone federacje.
  • Operatorem Federacji PIONIER.Id jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Prace rozwojowe i operacyjne koordynuje Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.