Dokumenty towarzyszące na potrzeby rejestracji dostawcy tożsamości w Federacji PIONIER.Id

Regulamin federacji nakłada na Operatora obowiązek zweryfikowania dodaktkowych dokumentów.

Lokalny regulamin korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Federacji
Regulamin powinien informować użytkowników o tym, w jaki sposób przebiega proces uwierzytelnienia w usłudze zewnętrznej, w szczególności, że w czasie uwierzytlnienia następuje przekazanie danych osobowych użytkownika.

Regulamin musi również stwierdzać, że użytkownik nie może udostępniać swojego konta innym osobom oraz korzystać z konta w sposób, który jest zgodny z regulaminem konkretnej usługi.

Przykładowymi dokumentami tego typu mogą być: regulamin UMK oraz regulamin UJ.

Procedura zarządzania tożsamością
Nie musi to być dokument publiczny, wystarczy opis, w jaki sposób zakładane są konta, jak wygląda procedura likwidacji kont lub uprawnień do usług zewnętrznych.

Przykładowe dokumenty: procedura UMK; procedura UJ.